Hindu

Hindu

Hindu

भक्त सुधन्वा की कथा

भक्त सुधन्वा की कथा ये स्मरन्ति च गोविन्दं सर्वकामफलप्रदम् । तापत्रयविनिर्मुक्ता जायन्ते दुःखवर्जिताः ॥ ‘जो लोग सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्ण करनेवाले,

Read More

You cannot copy content of this page